Bên dưới nội dung: Quảng cáo bằng widget

Trong tip nhỏ này tôi sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị quảng cáo trong bài viết hoặc nơi nào đó bạn muốn.
Tất nhiên có rất nhiều cách để làm việc này, ngay cả chèn trực tiếp vào nơi mà chúng ta muốn cũng là một cách. Ở đây tôi hướng dẫn sử dụng widget vì nội dung quảng cáo có thể thay đổi dễ dàng mà không cần mở theme file ra chỉnh sửa nhiều.

Với theme wraper ta có thể gọi các theme file theo slug của chúng, ví dụ sidebar:

Cách gọi:
<?php get_sidebar( $name ); ?>

Cách tạo file:
sidebar-$name.php

// Đổi $name thành giá trị thực, ví dụ: quangcao_baiviet

Trước khi làm bạn cần chuẩn bị thực hiện các bước sau:

– Tạo sidebar-quangcao_baiviet.php có nội dung như sau:

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Quang Cao Bai Viet') ) : ?> <? php endif; ?>

– Gọi sidebar này vào nơi bạn muốn hiển thị quảng cáo: Ở đây tôi làm bên dưới nội dung bài viết.

<?php get_sidebar( 'quangcao_baiviet' ); ?>

– Đăng ký sidebar với function.php

register_sidebar(array(
'name'=>'Quang Cao Bai Viet', //Tên sidebar để gọi trong sidebar-quangcao_baiviet.php
'id' => 'quangcaobaiviet',
'before_widget' => '<div class="widget %2$s" id="%1$s">',
'after_widget' => '<div class="cleaner">&nbsp;</div></div>',
'before_title' => '<p class="title">',
'after_title' => '</p>',
));

Các bạn cần chú ý các giá trị như Quang Cao Bai Viet cho chuẩn để có thể gọi chúng thành công sau khi đăng ký.

Sau những bước này bạn vào Appearance/Widgets sẽ thấy một sidebar có tên là Quang Cao Bai Viet.
Kéo một widget Text và chèn nội dung quảng cáo bằng Text hay HTML.

Cuối cùng bạn đã hoàn thành bước đơn giản để đưa quảng cáo ra ngoài, nơi mà bạn muốn đặt quản cáo.

Tất nhiên bạn cần markup CSS cho riêng mình.

Filed under: Tutorials

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name
Email *
Website