Thêm body class vào page template

Bằng việc đưa hàm này vào functions.php chúng ta có thể tùy biến css class cho một page nào đó nhằm xây dựng template một cách dễ dàng và riêng biệt hơn.

Như vậy ta có thể tùy biến .archive

Filed under: Codex

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name
Email *
Website