Liệt vào SPAM những comment có chèn link quá dài

Đôi khi viết bình luận trong những bài viết các SPAMMER thường chèn những đường link dài với mục đích SPAM.

Đây là cách chúng ta liệt các comment đó vào mục spam.

Chèn hàm dưới vào function.php

<?php

  function rkv_url_spamcheck( $approved , $commentdata ) {
    return ( strlen( $commentdata['comment_author_url'] ) > 50 ) ? 'spam' : $approved;
  }

  add_filter( 'pre_comment_approved', 'rkv_url_spamcheck', 99, 2 );

?>

Độ dài được quy định là 50 ký tự. Nếu bạn muốn chỉnh sửa chỉ đơn giản thay 50 bằng con số bạn muốn

Filed under: Codex

1 Comment


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name
Email *
Website