Tự động hiển thị toàn bộ ảnh được upload vào bài viết.

Thông thường với một bài viết chúng ta đều có ảnh mô tả, bất cứ nội dung gì cũng làm bài viết thêm phần hấp dẫn.
Đa số sau khi upload chúng ta sẽ insert media vào bài thủ công. Chẳng hạn khi đang viết bài này tôi cần upload và insert 10 bức ảnh thì quả bất tiện.

Hàm thư viện dưới này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đối với những blog ảnh. Giải pháp tốt và hiệu quả mà tiết kiệm thời gian.
Chèn chúng vào function.php

// display user-submitted images
function usp_display_images() {
   global $post;
   $args = array('order'=>'ASC', 'post_type'=>'attachment', 'post_parent'=>$post->ID, 'post_mime_type'=>'image', 'post_status'=>null);
   $items = get_posts($args); ?>
 
     <div class="usp-image">
     <?php foreach ($items as $item) {
        $atts = wp_get_attachment_image_src($item->ID, 'medium');
        $full = wp_get_attachment_image_src($item->ID, 'full'); ?>
        <a href="<?php echo $full[0]; ?>" target="_blank"><img src="<?php echo $atts[0]; ?>" width="<?php echo $atts[1]; ?>" height="<?php echo $atts[2]; ?>" alt=""></a>
     <?php }
        $author = get_post_meta($post->ID, 'user_submit_name', true);
        $url = get_post_meta($post->ID, 'user_submit_url', true);
        if (filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) !== false) {
        echo '<span class="usp-author-link">Posted by <a href="' . $url . '">' . $author . '</a></span> ';
     } ?>
     </div>
 
<?php }
add_filter('the_content', 'usp_display_images');

Việc còn lại là markup bằng CSS và HTML thôi.

Filed under: Codex

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name
Email *
Website